Сдружение „Център за правна защита“ в качеството си на бенефициент, в
партньорство с Института за технологичен трансфер – Пловдив, стартира на 29.07.2022г.
изпълнението на проекта „Повишаване на гражданското участие за формиране на
публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“. Той се финансира от ОП
„Добро управление“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 47 970, 90 лв.
Целта на проекта е създаване и развитие на благоприятна бизнес и работна среда в
големите областни градове чрез стимулиране и поощряване на гражданското участие във
вземането на публични решения, касаещи бизнес климата.
По проекта ще бъдат идентифицирани факторите, възпрепятстващи изграждането
на благоприятни условия за развиване на бизнес, ще се проучат добри практики и
иновативни решения с доказана ефективност в тази посока. На базата на резултатите от
анализите ще бъдат определени обществените потребности от политики, касаещи
проблема. Сред дейностите е и изготвяне на набор от активности за включване на бизнеса
и гражданите във формиране на политики за осигуряване на благоприятна бизнес среда.
За да се повиши обществената осведоменост относно възможностите и механизмите за
гражданско участие в процесите за подобряване на условията за бизнес, ще бъде
организирана широка информационна кампания. По проекта ще бъде разработен и анализ
с препоръки.
Неговото изпълнение ще продължи до 29.07.2023 г.

Продължителност:
29.07.2022- 29.07.2023 г.

Стойност на проекта:
47 970, 90 лв

Номер на проекта:
BG05SFOP001-2.025-0041-С01

Финансираща програма:
ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.

Материали по проекта (Резултати от проекта):
Oписание на проект с № BG05SFOP001-2.025-0041-С01
Пресконференция за начало на проекта
Проучване и изследване на добри практики и иновативни решения за успешна съвместна работа между граждани, НПО и бизнеса за създаване на благоприятна бизнес среда
Анализ на информацията от анкетното проучване на мнението на бизнеса, гражданите, НПО и администрацията за наличието, изграждането и развитието на благоприятна бизнес среда на територията на Община/ Област Пловдив
Предложения/препоръки свързани с подобряване на бизнес средата на територията на област пловдив чрез участието на бизнеса, гражданите и НПО в местното самоуправление