Цел на проекта:
Целта на проекта е създаване и развитие на благоприятна бизнес и работна среда в големите областни градове чрез стимулиране и поощряване на гражданското участие във вземането на публични решения, касаещи бизнес климата.
По проекта ще бъдат идентифицирани факторите, възпрепятстващи изграждането на благоприятни условия за развиване на бизнес, ще се проучат добри практики и иновативни решения с доказана ефективност в тази посока. На базата на резултатите от анализите ще бъдат определени обществените потребности от политики, касаещи проблема. Сред дейностите е и изготвяне на набор от активности за включване на бизнеса и гражданите във формиране на политики за осигуряване на благоприятна бизнес среда. За да се повиши обществената осведоменост относно възможностите и механизмите за гражданско участие в процесите за подобряване на условията за бизнес, ще бъде организирана широка информационна кампания. По проекта ще бъде разработен и анализ с препоръки.

Продължителност:
29.07.2022- 29.07.2023 г.

Website:

Номер на проекта:
BG05SFOP001-2.025-0041-С01

Финансираща програма:
ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.

Материали по проекта
описание.pdf
конференция.doc