Published On: април 25th, 2024Categories: News, Новини

Членове на екипа на Института за технологичен трансфер и иновации (ИТТИ) заедно с експерти от община Белослав, асоцииран партньор по проекта, участваха в 4-тата международна среща на тема „Зелени и/или биоразградими битови отпадъци” по проект SWAL – Споделяне на работещи алгоритми за събиране на градски/селски отпадъци”, по Програмата за граждани, равенство, права и ценности (CERV). Основният акцент на срещата беше върху разбирането на важността на анализа на методите за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци на териториите на партньорските общини. Домакин на събитието беше CRETHIDEV в сътрудничество с Община Галаци в конферентната зала на културния център на Община Галаци „То Камини“.

По време на срещата екипът на ITTI представи добри практики по „Алгоритми за намаляване на отпадъците” в България. Те посетиха 2-ра ЦДГ на Галаци, където малките деца с подкрепата на училищната управа и учители, както и активното участие на техните родители, компостират органичните си отпадъци и използват компоста в двора на детската градина. Важна част от събитието беше посветена на посещението на място в най-голямата интегрирана зона за управление на твърдите градски отпадъци, която е най-голямата по рода си в Европа и обслужва цялата агломерация на столичния район на Атина. Нашият екип имаше възможност да се срещне и обсъди с членовете на персонала на различните съоръжения на територията на Завода, както и да разгледа съоръженията на Инсталацията за изгаряне на медицински и токсични отпадъци (обслужваща цялата страна), действащото Депо и възстановени стари нерегламентирани депа, съоръженията за третиране на инфилтрат и инсталацията за механично разделяне и компостиране.

И накрая, представителите на ITTI участваха в конференция, фокусирана върху „Валоризиране на битовите биоотпадъци и местни инициативи“. Конференцията беше открита от кмета на Галаци и президент на Съюза на гръцките общини г-н Георгиос Маркопулос, който приветства всички участниц. Членовете на ITTI представиха как органичните и/ или биоразградими битови отпадъци се третират в България като цяло и в частност в община Белослав.

 

Members of the team of the Institute for Technology Transfer and Innovations (ITTI) together with experts from Beloslav municipality, an associated project partner, participated in the 4th international meeting, titled “Green and/or Biodegradable household waste”, of the project SWAL – Sharing working algorithms for urban/rural waste collection”, under the Programme for Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). The main focus of the meeting was on understanding the importance of analysis of the methods for separate collection of green and / or biodegradable household waste on the territories of the partner municipalities. The event was hosted by CRETHIDEV in collaboration with the Municipality of Galatsi in the conference hall of the cultural centre of Galatsi Municipality “To Kamini”.

During the meeting ITTI’s team presented best practices on “Algorithms for reduction of waste” in Bulgaria. They visited the 2nd Kindergarten of Galatsi, where the small children with the support of the school administration and teachers, as well as the active participation of their parents, are composting their organic waste and use the compost in the kindergarten yard. An important part of the event was devoted to the field visit to the largest Integrated Urban Solid Waste Management Area, which is the largest of its kind in Europe and serves the entire agglomeration of the metropolitan Athens area. Our team had the chance to meet and discuss with the staff members of the different facilities on the territory of the Plant as well as to tour the facilities of the Incineration Plant for Medical and Toxic Wastes (serving the entire country), the active Landfill and restored old non-regulated landfill sites, the Leachate Treatment facilities and the Mechanical Separation & Composting Plant.

Finally, the representatives of ITTI participated in a conference focused on „Valorising Domestic Biowaste and Grassroots Initiatives“. It was addressed by the Mayor of Galatsi and President of the Union of Greek Municipalities, Mr. George Markopoulos. ITTI members presented how organic and/or biodegradable household waste is treated in Bulgaria as a whole and in particular in Beloslav municipality.

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!