Цел на проекта:

ADA aims to mitigate the gender gap in entrepreneurship, particularly the one oriented towards, or enabled by digital technology (DT) and promotes new and innovative entrepreneurial ideas leveraging DT, through the upskilling and/or reskilling of currently employed and/or company founding seeking adult women, who need enhancement of the respective skillsets required to fulfill their entrepreneurial vision.
Проектът ADA има за цел да смекчи разликата между половете в предприемачеството, особено това, което е ориентирано или активирано от цифрови/дигиталните технологии (ДТ) и да насърчава нови и иновативни предприемачески идеи, използващи ДТ, чрез повишаване на квалификацията и/или преквалификация на текущо заети и/или жени, желаещи да стартират собствен бизнес, които се нуждаят от подобряване на съответните набори от умения, необходими за изпълнение на тяхната предприемаческа визия.

Продължителност:
01.11.2021- 30.04.2024

Уебсайт:
https://www.ada-project.eu/

Номер на проекта:
2021-1-DE02-KA220-ADU-000028458

Финансираща програма:
Erasmus+

Материали по проекта

Новини