Published On: ноември 2nd, 2021Categories: Новини

Проектът GET YES 2 е със срок 24 месеца и се изпълнява в партньорстов от 6 държави – Северна Македония,България, Венецуела, Турция, Филипините и Уганда.

   Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации от  българсаката страна ще насърчава сътрудничеството , обмена и надграждането на добрите практики между участницитев реализирането му, за да създаде благоприятна почва за формиране на предприемаческо мислене и култура.

  Целта е изграждане на ноу–хау и оптимална подготовка  у шестимата партньори, които да създават нови обучители в областта на предприемачеството, за да подпомогнат и подготвят младежите с успешни идеи. Доказателство за качество е стандартизацията и работата в мрежа между центровете на CEFE в световен мащаб.

 Целите на проекта са:

  • Насърчаване на сътрудничеството между всички CEFE центрове;
  • Обмен на добри практики;
  • Създаване на поне 5 стандартизирани и сертифицирани програми за обучение;
  • Провеждане на изследване на предприемаческата екосистема и анализ на потребностите от нови знания на младежите, които имат идея да стартират бизнес, както и обединяващите ги организации.Идентифициране и анализ на регионалните нужди в областта на самонаемането и създаването на работни места;
  • Изграждане на онлайн платформа с полезни материали и практики;
  • Обучение на 24 нови квалифицирани и лицензирани от CEFE International треньори и създаването на 3 центъра за предприемачество;
  • Включване на поне 300 младежи в обученията;
  • Популяризиране на програмата Еразъм +;

 

Share This Story, Choose Your Platform!