• Проектно развитие и жизненост на МСП, големи фирми, университети, клъстъри, НПО и различни административни структури. Изграждане на управленски капацитет;
 • Реализация на основните цели заложени в “зелена” и “синя” икономика;
 • За „кръгова икономика“;
 • Извършване на научни изследвания;
 • Създаване на механизми за трансфер на знание и нови технологии от научните организации, академичните среди и технологичните звена към наукоемките предприятия;
 • Внедряване на дигитални и базирани на AI- решения и иновации в културата, креативните и творчески индустрии, културното наследство и сътрудничество, екологията, здравеопазването, медицината, образованието и производството;
 • Оценяване на допустимостта на кандидата и проектната идея;
 • Подготовка на формуляр за кандидатстване и всички придружаващи документи;
 • Управление на проекти;
 • Разработване и прилагане на образователни програми/ съдържание;
 • Организиране и провеждане на различни форми на обучение и квалификация;
 • Развиване на спорт и спортни дейности като двигател за иновации и високи постижения;
 • Популяризиране на резултати от проекти, добри практики и разпространение на научни знания;
 • Разработване на наръчници, ръководства, печатни информационни материали, бюлетини;
 • Организиране на информационни и научни събития, конференции, семинари;

We’re Here To Help Your Business Blast Off!

Through Creative Ideas, Innovation & Sheer Determination