Цел на проекта:
Основната идея на проекта е да подобри качеството на програмите за висше образование за творчески и културни индустрии в страните от Западните Балкани, за да направят студентите по-удовлетворени от уменията, които са придобили, и да гарантира, че завършилите са по-квалифицирани и конкурентоспособни на пазара на труда и следователно постигат по-висока заетост. Той включва разработването и/или адаптирането на учебни програми, курсове, учебни материали, както и нови форми и обучение за учители, студенти и специализанти. То ще се осъществи чрез атрактивни семинари, интензивно обучителни програми, майсторски класове, било то присъствено или онлайн. Проектът ще създаде и физически съоръжения (Creative Labs) във висшите учебни заведения на партньорите от Западните Балкани за подпомагане на тези дейности. По проекта също така ще създаде платформа за виртуално обучение и сътрудничество чрез насърчаване на общ подход за справяне с тези образователни подходи в Западните Балкани и ЕС.

Продължителност:
01.05.2023-01.05.2025

Номер на проекта:
101082872 — DIGITCRESHE — ERASMUS-EDU-2022-CBHE

Финансираща програма:
ERASMUS + CBHE

Сайт на проекта:

https://digitcreshe.eu/