Published On: юли 27th, 2023Categories: Новини

По проект учредиха Обществен съвет за развитие на бизнеса към ОА-Пловдив

На 11.07.2023г. в Областна администрация – Пловдив, се проведе заседание за учредяване на „Обществен съвет за развитие на бизнеса“ към Областна администрация – Пловдив. Общественият съвет за развитие на бизнеса е част от дейностите по проект „Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“ с № BG05SFOP001-2.025-0041-C01, финансиран от ОПДУ 2014-2021.

В учредителното заседание участваха г-жа Даниела Николова – Зам. Областен управител, съгласно Заповед № ЧР-04-4/06.07.2023г., представляваща Областна Администрация Пловдив, Ганчо Колаксъзов – НПО „Институт за технологичен трансфер и иновации“, Атанас Костадинов – НПО Сдружение Център за правна защита, Александър Стайков и Микеле Санторелли представители на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, Добрина Проданова – Търговскопромишлена камара Пловдив, Васил Златев – фирма „Бългерия Уайн Турс“, Джузепе де Франческо –фирма „Глобъл бизнес груп“ ООД и Почетен консул на Италия, присъстваха и представители на Областна Администрация Пловдив. Разгледани и приети бяха правилник за създаването, устройството и дейността на „Обществен съвет за развитие на бизнеса“ към Областна администрация – Пловдив.

Учредителите избраха Ганчо Колаксъзов за Председател на съвета.

Първата среща на „Обществен съвет за развитие на бизнеса“ към Областна администрация – Пловдив беше насрочена в учредителния ден, в по-късен час и беше с тема „Представяне на „Обществен съвет за развитие на бизнеса“ към Областна Администрация Пловдив пред заинтересовани страни“.

Втората среща се състоя на 25.07.2023г. като темата беше Интегрираната  териториална стратегия за развитие на ЮЦР, възможностите за ИТИ и представянето на процедура „Кръгова икономика“ по ПВУ.

Share This Story, Choose Your Platform!