Published On: март 27th, 2023Categories: Новини

По проект се проведоха фокус групи за проучване на бизнес средата на територията на Област Пловдив

В рамките на изпълнение на дейностите по проект BG05SFOP001-2.025-0041-C01 “Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“ се проведоха фокус групи с представители на Администрацията, НПО  сектора, бизнеса и гражданското общество за генериране на предложения/препоръки за формиране на политики и мерки за подобряване на бизнес средата на теритотията на Област Пловдив. По време на провеждането на трите фокус групите бяха представени дейностите, включени в проектно предложение и възможността за създаване на Обществен съвет за развитие на бизнеса към ОА-Пловдив.
Участниците в трите фокус групи обсъждаха предложението на консорциума по проекта относно създаване на Обществен съвет за развитие на бизнеса към ОА-Пловдив. Дискусиите бяха в посока ролята на този съвет, неговата структура и състав, както и как той може да се превърне в стабилна регионална структура за гражданско представителство и активно гражданско участие в изпълнителната власт. Важен акцент бяха реалните възможностите на организациите, бизнеса, гражданското общество от Пловдив град и тези от областта да вземат активно участие в работата на Съвета. Повечето от мненията в дискусиите се обединиха около хипотезата, че ефективността във всички тези процеси, трябва да се търси в кооперирането и сътрудничеството между наука-образование, бизнес, местната и регионална власт и гражданите/НПО.
По време на фокус групите на участниците бе представена анкетата, изготвена по проекта във връзка с анкетното проучване, което има за цел да идентифицира трудностите пред изграждането на благоприятни условия за развиване на бизнес на територията на Област Пловдив. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на политики, свързани с преодоляване на посочените проблеми.

Share This Story, Choose Your Platform!