Цел на проекта:

Проектът ActNow има за цел да изгради капацитета на младежките работници по отношение на по-доброто интегриране на темите за изменението на климата и устойчивото развитие в тяхната практика и по-нататъшното развитие на тези въпроси във формални и не- формални образователни системи, базирани на иновативни образователни материали като мобилни игри с добавена реалност и симулационни игри, признаващи необходимостта от мултидисциплинарен подход.

Продължителност:
01. 02. 2021 – 31. 01. 2023

Уебсайт:
www.actnow-europa.eu

Номер на проекта:
2020-3-CY02-KA205-001979

Финансираща програма:
Erasmus+

Материали по проекта

Новини