ACT – NOW за оптимално интегриране на темата за климатичните изменения

ACT – NOW за оптимално интегриране на темата за климатичните изменения

На 18. 02. 2021 год. Започна изпълнението на проект ACT- NOW: : Bridging the Gap between Climate Change Science and Public initiatives for Action. Проведе се стартираща онлайн среща на партньорската мрежа, част от която е и Института за технологичен трансфер и иновации (ИТТИ), гр. Пловдив. На срещата се разгледа проекта, неговите цели, задачи и основни активности. Всеки партньор научи своите отговорности и ангажименти по проекта, както и времевия график за тяхното изпълнение. Бяха обсъдени, също така, важни технически въпроси, които касаят коректното, навременно и успешно провеждане и отчитане на проектните дейности. 

Проектът ACT-NOW цели да изгради капацитета на образователните и младежките работници за по-добро интегриране на темите за изменението на климата и устойчивото развитие в тяхната практика и по-нататъшното развитие в системите за формално и неформално образование, основано на иновативни образователни материали като Игри за мобилна добавена реалност и симулационни игри, признаващи необходимостта от мултидисциплинарен подход.  Консорциум:

 П1 CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTDCARDET – CYPRUS 

П2 ACCION LABORAL – SPAIN 

П3 CREATIVE THINKING DEVELOPMENT – GREECE 

  П4 INSTITUTE FOR TECHNOLOGY TRANSFER AND INNOVATIONS – BULGARIA 

  П5 PROGEU-PROGRESS IN EUROPEAN UNION – ITALY  

П6 CROMO ALAPITVANY – HUNGARY

  
 
  За повече информация, моля, вижте приложената презентация: 

НаNo Comments

Add your comment