За нас

Института за Технологичен Трансфер и Иновации е регистрирано сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В него са включени експерти с богат научен, управленски, финансов и практически опит.

Нашият екип работи за намиране на работещи решения и реално приложение на иновативни идеи в бизнеса.

Ние имаме богат международен опит и мрежа от контакти, които използваме за нашите дейности.

Всички членове на екипа ни имат близки отношения с голям набор от научни експерти в България и чужбина.

Ние винаги целим да създаваме измерими ползи.