Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации (ИТТИ) е ХЪБ, който работи за изграждането и развиването на националната иновационна система, разпространението на ново знание, стимулирането на технологичното предприемачество, трансфера на знания и технологии и пазарната реализация на създаваните иновативни продукти.

Дейността на Института служи като механизъм за развиване и финансиране на научно-изследователски, научно-приложни и развойни дейности.

Критичен аспект в работата на Института е развиването на сътрудничество между бизнеса и научната общност.

Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации (ИТТИ) е регистриран през декември месец 2013 година в град Пловдив, България като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. В него са включении експерти с богат научен, управленски, финансов и практически опит.

We’re Here To Help Your Business Blast Off!

Through Creative Ideas, Innovation & Sheer Determination

Let’s Get Started!